ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 280 280 154 154 434 434
พืชศาสตร์ 98 98 46 46 144 144
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 5 5 5 5
ปวส.พืชศาสตร์ 9 9 9 9
วท.บ.พืชศาสตร์ 84 84 46 46 130 130
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 55 55 28 28 83 83
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 12 12 5 5 17 17
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 43 43 23 23 66 66
วิทยาศาสตร์ 53 53 23 23 76 76
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 3 3 3 3
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 10 4 4 14 14
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 43 43 16 16 59 59
สัตวศาสตร์และประมง 62 62 25 25 87 87
ปวส.สัตวศาสตร์ 3 3 2 2 5 5
วท.บ.สัตวศาสตร์ 47 47 16 16 63 63
วท.บ.ประมง 11 11 6 6 17 17
วท.ม.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1 1 1 1 2 2
อุตสาหกรรมเกษตร 12 12 32 32 44 44
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 11 11 28 28 39 39
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 4 4 5 5
รวมทั้งหมด 280 280 154 154 434 434