ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 447 1,008 1,455 195 3,217 3,412 642 4,225 4,867
บริหารธุรกิจ 447 730 1,177 195 1,752 1,947 642 2,482 3,124
ปวส.การจัดการ 2 2 2 2
ปวส.การตลาด 13 13 30 30 43 43
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 71 71 169 169 240 240
บธ.บ.การจัดการ 221 221 611 611 832 832
บธ.บ.การตลาด 315 315 552 552 867 867
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 107 107 367 367 474 474
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 447 447 195 195 642 642
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 3 3 21 21 24 24
บัญชี 132 132 971 971 1,103 1,103
ปวส.การบัญชี 5 5 49 49 54 54
บช.บ.การบัญชี 127 127 922 922 1,049 1,049
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 4 4 11 11 15 15
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 4 4 11 11 15 15
ศิลปศาสตร์ 142 142 483 483 625 625
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 73 73 336 336 409 409
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 69 69 147 147 216 216
รวมทั้งหมด 447 1,008 1,455 195 3,217 3,412 642 4,225 4,867