ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 746 245 991 725 133 858 1,471 378 1,849
การออกแบบ 312 312 371 371 683 683
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 139 139 121 121 260 260
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 58 58 143 143 201 201
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 112 112 104 104 216 216
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 3 3 3 3 6 6
เทคโนโลยีศิลป์ 149 149 136 136 285 285
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 99 99 98 98 197 197
ทล.บ.เซรามิก 50 50 38 38 88 88
ศิลปกรรม 245 245 133 133 378 378
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 245 245 133 133 378 378
สถาปัตยกรรม 285 285 218 218 503 503
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 20 20 2 2 22 22
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 82 82 101 101 183 183
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 183 183 115 115 298 298
รวมทั้งหมด 746 245 991 725 133 858 1,471 378 1,849