ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 3,625 3,625 613 613 4,238 4,238
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 336 336 124 124 460 460
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 91 91 61 61 152 152
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 76 76 16 16 92 92
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 169 169 47 47 216 216
วิศวกรรมเครื่องกล 864 864 94 94 958 958
ปวส.ช่างยนต์ 75 75 75 75
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 11 11 11 11
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 78 78 43 43 121 121
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 63 63 43 43 106 106
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 498 498 7 7 505 505
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 122 122 122 122
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 17 17 1 1 18 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 1,270 1,270 155 155 1,425 1,425
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 18 18 3 3 21 21
ปวส.ไฟฟ้า 67 67 2 2 69 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 123 123 56 56 179 179
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 52 52 5 5 57 57
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 214 214 17 17 231 231
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 403 403 30 30 433 433
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 378 378 41 41 419 419
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 15 15 1 1 16 16
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 387 387 103 103 490 490
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 64 64 56 56 120 120
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 323 323 47 47 370 370
วิศวกรรมอุตสาหการ 768 768 137 137 905 905
ปวส.ช่างโลหะ 52 52 52 52
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 50 50 6 6 56 56
ปวส.ช่างกลโรงงาน 56 56 56 56
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 247 247 44 44 291 291
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 288 288 86 86 374 374
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 75 75 1 1 76 76
รวมทั้งหมด 3,625 3,625 613 613 4,238 4,238