ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 108 129 237 123 942 1,065 231 1,071 1,302
บริหารธุรกิจ 108 72 180 123 364 487 231 436 667
ปวส.การจัดการ 3 3 32 32 35 35
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 15 15 42 42 57 57
บธ.บ.การจัดการ 21 21 195 195 216 216
บธ.บ.การตลาด 33 33 95 95 128 128
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 108 108 123 123 231 231
บัญชี 21 21 392 392 413 413
ปวส.การบัญชี 1 1 33 33 34 34
บช.บ.การบัญชี 20 20 359 359 379 379
ศิลปศาสตร์ 36 36 186 186 222 222
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 9 9 78 78 87 87
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 27 27 108 108 135 135
รวมทั้งหมด 108 129 237 123 942 1,065 231 1,071 1,302