ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,922 1,922 334 334 2,256 2,256
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 260 260 26 26 286 286
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 118 118 10 10 128 128
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 39 39 12 12 51 51
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 103 103 4 4 107 107
วิศวกรรมเครื่องกล 389 389 5 5 394 394
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 86 86 86 86
ปวส.ช่างยนต์ 84 84 1 1 85 85
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 219 219 4 4 223 223
วิศวกรรมไฟฟ้า 593 593 129 129 722 722
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 38 38 22 22 60 60
ปวส.ไฟฟ้า 63 63 13 13 76 76
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 42 42 8 8 50 50
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 223 223 38 38 261 261
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 140 140 29 29 169 169
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 87 87 19 19 106 106
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 320 320 95 95 415 415
ปวส.ช่างก่อสร้าง 80 80 25 25 105 105
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 240 240 70 70 310 310
วิศวกรรมอุตสาหการ 360 360 79 79 439 439
ปวส.ช่างโลหะ 65 65 4 4 69 69
ปวส.ช่างกลโรงงาน 79 79 6 6 85 85
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 216 216 69 69 285 285
รวมทั้งหมด 1,922 1,922 334 334 2,256 2,256