ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 16 68 84 73 226 299 89 294 383
บริหารธุรกิจ 16 55 71 73 194 267 89 249 338
ปวส.การจัดการ 8 8 40 40 48 48
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 14 14 22 22 36 36
บธ.บ.การจัดการ 33 33 132 132 165 165
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 16 16 73 73 89 89
ศิลปศาสตร์ 13 13 32 32 45 45
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 13 13 32 32 45 45
รวมทั้งหมด 16 68 84 73 226 299 89 294 383