ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 264 264 27 27 291 291
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 178 178 25 25 203 203
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 61 61 14 14 75 75
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 48 48 10 10 58 58
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 69 69 1 1 70 70
วิศวกรรมเครื่องกล 86 86 2 2 88 88
ปวส.ช่างยนต์ 86 86 2 2 88 88
รวมทั้งหมด 264 264 27 27 291 291