ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 221 23 244 121 77 198 342 100 442
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 202 14 216 76 69 145 278 83 361
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 14 14 69 69 83 83
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 169 169 29 29 198 198
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 33 33 47 47 80 80
สหวิทยาการ 19 9 28 45 8 53 64 17 81
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 18 18 40 40 58 58
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 1 1 5 5 6 6
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 9 9 8 8 17 17
รวมทั้งหมด 221 23 244 121 77 198 342 100 442