ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 315 315 344 344 659 659
พืชศาสตร์ 107 107 78 78 185 185
ปวส.พืชศาสตร์ 5 5 3 3 8 8
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 27 27 14 14 41 41
วท.บ.พืชศาสตร์ 72 72 58 58 130 130
วท.ม.พืชศาสตร์ 3 3 3 3 6 6
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 58 58 51 51 109 109
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 9 9 14 14 23 23
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 49 49 37 37 86 86
สัตวศาสตร์และประมง 125 125 103 103 228 228
ปวส.สัตวศาสตร์ 7 7 4 4 11 11
ปวส.ประมง 6 6 1 1 7 7
วท.บ.สัตวศาสตร์ 70 70 82 82 152 152
วท.บ.ประมง 42 42 16 16 58 58
อุตสาหกรรมเกษตร 25 25 112 112 137 137
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 5 5 5 5
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 14 14 82 82 96 96
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 2 2 21 21 23 23
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 9 9 4 4 13 13
รวมทั้งหมด 315 315 344 344 659 659