ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,066 1,066 124 124 1,190 1,190
วิศวกรรมไฟฟ้า 546 546 41 41 587 587
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 60 60 15 15 75 75
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 344 344 13 13 357 357
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 66 66 4 4 70 70
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 31 31 1 1 32 32
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 45 45 8 8 53 53
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 288 288 43 43 331 331
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 288 288 43 43 331 331
วิศวกรรมอุตสาหการ 232 232 40 40 272 272
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 36 36 23 23 59 59
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 196 196 17 17 213 213
รวมทั้งหมด 1,066 1,066 124 124 1,190 1,190