ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,066 1,066 124 124 1,190 1,190
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 76 76 9 9 85 85
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 31 31 1 1 32 32
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 45 45 8 8 53 53
วิศวกรรมไฟฟ้า 470 470 32 32 502 502
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 344 344 13 13 357 357
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 60 60 15 15 75 75
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 66 66 4 4 70 70
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 288 288 43 43 331 331
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 288 288 43 43 331 331
วิศวกรรมอุตสาหการ 232 232 40 40 272 272
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 196 196 17 17 213 213
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 36 36 23 23 59 59
รวมทั้งหมด 1,066 1,066 124 124 1,190 1,190