ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 224 14 238 121 69 190 345 83 428
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 201 14 215 77 69 146 278 83 361
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 168 168 30 30 198 198
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 14 14 69 69 83 83
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 33 33 47 47 80 80
สหวิทยาการ 23 23 44 44 67 67
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 1 1 2 2 3 3
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 13 13 34 34 47 47
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 9 9 8 8 17 17
รวมทั้งหมด 224 14 238 121 69 190 345 83 428