ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 91 119 210 46 485 531 137 604 741
บริหารธุรกิจ 91 77 168 46 221 267 137 298 435
บธ.บ.การตลาด 39 39 109 109 148 148
บธ.บ.การจัดการ 38 38 112 112 150 150
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 91 91 46 46 137 137
บัญชี 38 38 243 243 281 281
บช.บ.การบัญชี 38 38 243 243 281 281
ศิลปศาสตร์ 4 4 21 21 25 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 4 21 21 25 25
รวมทั้งหมด 91 119 210 46 485 531 137 604 741