ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 42 96 138 25 471 496 67 567 634
บริหารธุรกิจ 42 53 95 25 198 223 67 251 318
บธ.บ.การจัดการ 29 29 117 117 146 146
บธ.บ.การตลาด 11 11 27 27 38 38
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 42 42 25 25 67 67
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 13 13 54 54 67 67
บัญชี 28 28 229 229 257 257
บช.บ.การบัญชี 28 28 229 229 257 257
ศิลปศาสตร์ 15 15 44 44 59 59
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 15 15 44 44 59 59
รวมทั้งหมด 42 96 138 25 471 496 67 567 634