ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 237 237 137 137 374 374
พืชศาสตร์ 94 94 52 52 146 146
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1 1 1 1
ปวส.พืชศาสตร์ 5 5 2 2 7 7
วท.บ.พืชศาสตร์ 88 88 50 50 138 138
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 21 21 17 17 38 38
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 1 1 2 2 3 3
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 20 20 15 15 35 35
วิทยาศาสตร์ 60 60 20 20 80 80
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 7 7 4 4 11 11
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 53 53 16 16 69 69
สัตวศาสตร์และประมง 53 53 21 21 74 74
ปวส.สัตวศาสตร์ 6 6 1 1 7 7
วท.บ.สัตวศาสตร์ 39 39 17 17 56 56
วท.บ.ประมง 8 8 3 3 11 11
อุตสาหกรรมเกษตร 9 9 27 27 36 36
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8 8 23 23 31 31
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 2 2 3 3
รวมทั้งหมด 237 237 137 137 374 374