ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 247 247 141 141 388 388
พืชศาสตร์ 95 95 52 52 147 147
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1 1 1 1
ปวส.พืชศาสตร์ 5 5 2 2 7 7
วท.บ.พืชศาสตร์ 89 89 50 50 139 139
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 21 21 17 17 38 38
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 1 1 2 2 3 3
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 20 20 15 15 35 35
วิทยาศาสตร์ 64 64 24 24 88 88
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 3 3 3 3
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 7 7 4 4 11 11
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 57 57 17 17 74 74
สัตวศาสตร์และประมง 57 57 21 21 78 78
ปวส.สัตวศาสตร์ 6 6 1 1 7 7
วท.บ.สัตวศาสตร์ 40 40 17 17 57 57
วท.บ.ประมง 11 11 3 3 14 14
อุตสาหกรรมเกษตร 10 10 27 27 37 37
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9 9 23 23 32 32
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 2 2 3 3
รวมทั้งหมด 247 247 141 141 388 388