ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 64 64 94 94 158 158
วิทยาศาสตร์ 48 48 28 28 76 76
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 48 48 28 28 76 76
อุตสาหกรรมเกษตร 16 16 66 66 82 82
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 2 2 21 21 23 23
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 14 14 45 45 59 59
รวมทั้งหมด 64 64 94 94 158 158