ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 52 111 163 29 457 486 81 568 649
บริหารธุรกิจ 52 74 126 29 212 241 81 286 367
บธ.บ.การจัดการ 27 27 87 87 114 114
บธ.บ.การตลาด 32 32 90 90 122 122
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 52 52 29 29 81 81
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 15 15 35 35 50 50
บัญชี 36 36 229 229 265 265
บช.บ.การบัญชี 36 36 229 229 265 265
ศิลปศาสตร์ 1 1 16 16 17 17
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 1 16 16 17 17
รวมทั้งหมด 52 111 163 29 457 486 81 568 649