ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,949 1,949 371 371 2,320 2,320
วิศวกรรมเครื่องกล 497 497 15 15 512 512
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 83 83 83 83
ปวส.ช่างยนต์ 76 76 2 2 78 78
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 229 229 7 7 236 236
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 109 109 6 6 115 115
วิศวกรรมไฟฟ้า 753 753 164 164 917 917
ปวส.ไฟฟ้า 74 74 23 23 97 97
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 37 37 18 18 55 55
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 44 44 11 11 55 55
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 87 87 21 21 108 108
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 132 132 19 19 151 151
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 135 135 32 32 167 167
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 244 244 40 40 284 284
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 330 330 104 104 434 434
ปวส.ช่างก่อสร้าง 99 99 29 29 128 128
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 231 231 75 75 306 306
วิศวกรรมอุตสาหการ 369 369 88 88 457 457
ปวส.ช่างโลหะ 55 55 4 4 59 59
ปวส.ช่างกลโรงงาน 69 69 4 4 73 73
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 62 62 20 20 82 82
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 183 183 60 60 243 243
รวมทั้งหมด 1,949 1,949 371 371 2,320 2,320