ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 220 220 235 235 455 455
พืชศาสตร์ 66 66 36 36 102 102
ปวส.พืชศาสตร์ 5 5 2 2 7 7
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 23 23 6 6 29 29
วท.บ.พืชศาสตร์ 34 34 24 24 58 58
วท.ม.พืชศาสตร์ 4 4 4 4 8 8
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 57 57 49 49 106 106
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 9 9 13 13 22 22
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 48 48 36 36 84 84
สัตวศาสตร์และประมง 75 75 69 69 144 144
ปวส.สัตวศาสตร์ 6 6 4 4 10 10
ปวส.ประมง 3 3 1 1 4 4
วท.บ.สัตวศาสตร์ 36 36 54 54 90 90
วท.บ.ประมง 30 30 10 10 40 40
อุตสาหกรรมเกษตร 22 22 81 81 103 103
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 4 4 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9 9 56 56 65 65
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 2 2 18 18 20 20
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 11 11 3 3 14 14
รวมทั้งหมด 220 220 235 235 455 455