ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 879 879 104 104 983 983
วิศวกรรมไฟฟ้า 474 474 38 38 512 512
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 55 55 13 13 68 68
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 284 284 13 13 297 297
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 64 64 4 4 68 68
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 29 29 29 29
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 42 42 8 8 50 50
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 229 229 35 35 264 264
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 229 229 35 35 264 264
วิศวกรรมอุตสาหการ 176 176 31 31 207 207
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 26 26 17 17 43 43
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 150 150 14 14 164 164
รวมทั้งหมด 879 879 104 104 983 983