ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 82 82 164 111 735 846 193 817 1,010
บริหารธุรกิจ 82 38 120 111 249 360 193 287 480
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการ 7 7 66 66 73 73
บธ.บ.การตลาด 21 21 72 72 93 93
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 82 82 111 111 193 193
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 9 9 111 111 120 120
บัญชี 16 16 343 343 359 359
บช.บ.การบัญชี 16 16 343 343 359 359
ศิลปศาสตร์ 28 28 143 143 171 171
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 9 9 63 63 72 72
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 19 19 80 80 99 99
รวมทั้งหมด 82 82 164 111 735 846 193 817 1,010