ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,709 1,709 322 322 2,031 2,031
วิศวกรรมเครื่องกล 438 438 12 12 450 450
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 67 67 67 67
ปวส.ช่างยนต์ 61 61 1 1 62 62
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 210 210 6 6 216 216
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 100 100 5 5 105 105
วิศวกรรมไฟฟ้า 655 655 146 146 801 801
ปวส.ไฟฟ้า 71 71 22 22 93 93
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 21 21 10 10 31 31
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 41 41 9 9 50 50
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 120 120 29 29 149 149
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 224 224 40 40 264 264
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 73 73 17 17 90 90
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 105 105 19 19 124 124
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 296 296 92 92 388 388
ปวส.ช่างก่อสร้าง 76 76 23 23 99 99
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 220 220 69 69 289 289
วิศวกรรมอุตสาหการ 320 320 72 72 392 392
ปวส.ช่างกลโรงงาน 56 56 2 2 58 58
ปวส.ช่างโลหะ 42 42 3 3 45 45
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 174 174 51 51 225 225
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 48 48 16 16 64 64
รวมทั้งหมด 1,709 1,709 322 322 2,031 2,031