ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 164 164 18 18 182 182
วิศวกรรมเครื่องกล 54 54 9 9 63 63
ปวส.ช่างกลเกษตร 1 1 1 1
ปวส.ช่างยนต์ 25 25 25 25
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 2 2 9 9 11 11
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 26 26 26 26
วิศวกรรมไฟฟ้า 77 77 2 2 79 79
ปวส.ไฟฟ้า 29 29 1 1 30 30
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 48 48 1 1 49 49
วิศวกรรมอุตสาหการ 33 33 7 7 40 40
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 17 17 4 4 21 21
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 10 10 3 3 13 13
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 6 6 6 6
รวมทั้งหมด 164 164 18 18 182 182