ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1 122 123 1 808 809 2 930 932
บริหารธุรกิจ 1 85 86 1 431 432 2 516 518
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 18 18 22 22 40 40
ปวส.การจัดการ 3 3 33 33 36 36
ปวส.การตลาด 6 6 35 35 41 41
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 31 31 238 238 269 269
บธ.บ.การจัดการ 18 18 76 76 94 94
บธ.บ.การตลาด 9 9 27 27 36 36
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 1 1 1 2 2
บัญชี 27 27 300 300 327 327
บช.บ.การบัญชี 27 27 300 300 327 327
ศิลปศาสตร์ 10 10 77 77 87 87
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 6 6 50 50 56 56
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 4 4 27 27 31 31
รวมทั้งหมด 1 122 123 1 808 809 2 930 932