ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 20 91 111 10 421 431 30 512 542
บริหารธุรกิจ 20 52 72 10 180 190 30 232 262
บธ.บ.การจัดการ 14 14 68 68 82 82
บธ.บ.การตลาด 9 9 21 21 30 30
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 20 20 10 10 30 30
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 29 29 91 91 120 120
บัญชี 23 23 208 208 231 231
บช.บ.การบัญชี 23 23 208 208 231 231
ศิลปศาสตร์ 16 16 33 33 49 49
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 16 16 33 33 49 49
รวมทั้งหมด 20 91 111 10 421 431 30 512 542