ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 229 229 26 26 255 255
วิศวกรรมเครื่องกล 33 33 12 12 45 45
ปวส.ช่างยนต์ 18 18 18 18
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 15 15 12 12 27 27
วิศวกรรมไฟฟ้า 142 142 6 6 148 148
ปวส.ไฟฟ้า 22 22 1 1 23 23
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 120 120 5 5 125 125
วิศวกรรมอุตสาหการ 54 54 8 8 62 62
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 15 15 3 3 18 18
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 37 37 5 5 42 42
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 2 2 2 2
รวมทั้งหมด 229 229 26 26 255 255