ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 34 98 132 13 384 397 47 482 529
บริหารธุรกิจ 34 60 94 13 166 179 47 226 273
บธ.บ.การจัดการ 8 8 17 17 25 25
บธ.บ.การตลาด 5 5 16 16 21 21
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 29 29 12 12 41 41
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 47 47 133 133 180 180
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 5 5 1 1 6 6
บัญชี 38 38 218 218 256 256
บช.บ.การบัญชี 38 38 218 218 256 256
รวมทั้งหมด 34 98 132 13 384 397 47 482 529