ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 316 316 52 52 368 368
วิศวกรรมเครื่องกล 158 158 12 12 170 170
ปวส.ช่างยนต์ 63 63 6 6 69 69
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 95 95 6 6 101 101
วิศวกรรมไฟฟ้า 90 90 22 22 112 112
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 90 90 22 22 112 112
วิศวกรรมอุตสาหการ 68 68 18 18 86 86
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 68 68 18 18 86 86
รวมทั้งหมด 316 316 52 52 368 368