ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 188 188 225 225 413 413
พืชศาสตร์ 26 26 19 19 45 45
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 6 6 8 8
ปวส.พืชศาสตร์ 3 3 3 3
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6 6 1 1 7 7
วท.บ.พืชศาสตร์ 11 11 3 3 14 14
วท.ม.พืชศาสตร์ 4 4 9 9 13 13
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 111 111 87 87 198 198
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 10 10 9 9 19 19
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 101 101 78 78 179 179
สัตวศาสตร์และประมง 18 18 17 17 35 35
ปวส.สัตวศาสตร์ 4 4 2 2 6 6
ปวส.ประมง 1 1 1 1
วท.บ.สัตวศาสตร์ 2 2 7 7 9 9
วท.บ.ประมง 11 11 8 8 19 19
อุตสาหกรรมเกษตร 33 33 102 102 135 135
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 23 23 96 96 119 119
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 1 2 2 3 3
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 9 9 4 4 13 13
รวมทั้งหมด 188 188 225 225 413 413