ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 174 174 22 22 196 196
วิศวกรรมเครื่องกล 79 79 12 12 91 91
ปวส.ช่างยนต์ 38 38 38 38
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 39 39 12 12 51 51
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 2 2 2 2
วิศวกรรมไฟฟ้า 95 95 10 10 105 105
ปวส.ไฟฟ้า 14 14 14 14
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 81 81 10 10 91 91
รวมทั้งหมด 174 174 22 22 196 196