ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 292 292 32 32 324 324
วิศวกรรมเครื่องกล 44 44 13 13 57 57
ปวส.ช่างยนต์ 14 14 14 14
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 30 30 13 13 43 43
วิศวกรรมไฟฟ้า 178 178 7 7 185 185
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 178 178 7 7 185 185
วิศวกรรมอุตสาหการ 70 70 12 12 82 82
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 3 3 3 3
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 67 67 12 12 79 79
รวมทั้งหมด 292 292 32 32 324 324