ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 372 372 372 372
วิศวกรรมเครื่องกล 181 181 181 181
ปวส.ช่างยนต์ 84 84 84 84
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 97 97 97 97
วิศวกรรมไฟฟ้า 105 105 105 105
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 105 105 105 105
วิศวกรรมอุตสาหการ 86 86 86 86
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 86 86 86 86
รวมทั้งหมด 372 372 372 372