ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2558 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 399 85 484 399 85 484
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 310 85 395 310 85 395
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 225 225 225 225
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 85 85 85 85
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 85 85 85 85
สหวิทยาการ 89 89 89 89
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 13 13 13 13
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 76 76 76 76
รวมทั้งหมด 399 85 484 399 85 484