ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 141 758 899 141 758 899
บริหารธุรกิจ 141 324 465 141 324 465
ปวส.การจัดการ 18 18 18 18
บธ.บ.การจัดการ 196 196 196 196
บธ.บ.การตลาด 110 110 110 110
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 141 141 141 141
บัญชี 294 294 294 294
ปวส.การบัญชี 20 20 20 20
บช.บ.การบัญชี 274 274 274 274
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 103 103 103 103
บธ.บ.(การจัดการ/การตลาด/ระบบสารสนเทศฯ)บช.บ.การบัญชี 103 103 103 103
ศิลปศาสตร์ 37 37 37 37
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 37 37 37 37
รวมทั้งหมด 141 758 899 141 758 899