ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 177 1,177 1,354 177 1,177 1,354
บริหารธุรกิจ 177 632 809 177 632 809
ปวส.การจัดการ 108 108 108 108
ปวส.การตลาด 37 37 37 37
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 55 55 55 55
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 177 177 177 177
บธ.บ.การจัดการ 295 295 295 295
บธ.บ.การตลาด 137 137 137 137
บัญชี 399 399 399 399
ปวส.การบัญชี 55 55 55 55
บช.บ.การบัญชี 344 344 344 344
ศิลปศาสตร์ 146 146 146 146
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 93 93 93 93
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 53 53 53 53
รวมทั้งหมด 177 1,177 1,354 177 1,177 1,354