ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 152 152 592 592 460 460 218 218 42 42 758 758 2,222 2,222
วิศวกรรมเครื่องกล 44 44 118 118 85 85 64 64 8 8 184 184 503 503
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 10 10 16 16 17 17 2 2 1 1 41 41 87 87
ปวส.ช่างยนต์ 5 5 18 18 21 21 1 1 40 40 85 85
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 29 29 80 80 26 26 13 13 5 5 69 69 222 222
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 4 4 21 21 48 48 2 2 34 34 109 109
วิศวกรรมไฟฟ้า 45 45 203 203 206 206 87 87 22 22 284 284 847 847
ปวส.ไฟฟ้า 14 14 9 9 10 10 6 6 38 38 77 77
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 5 5 16 16 7 7 1 1 1 1 34 34 64 64
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 4 4 14 14 4 4 2 2 1 1 34 34 59 59
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 16 16 50 50 30 30 11 11 2 2 63 63 172 172
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 13 13 56 56 72 72 32 32 4 4 69 69 246 246
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 6 6 38 38 46 46 9 9 2 2 101 101
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 15 15 38 38 22 22 6 6 46 46 128 128
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 39 39 156 156 83 83 17 17 4 4 122 122 421 421
ปวส.ช่างก่อสร้าง 13 13 29 29 7 7 2 2 1 1 47 47 99 99
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 26 26 127 127 76 76 15 15 3 3 75 75 322 322
วิศวกรรมอุตสาหการ 24 24 115 115 86 86 50 50 8 8 168 168 451 451
ปวส.ช่างกลโรงงาน 3 3 14 14 14 14 6 6 2 2 40 40 79 79
ปวส.ช่างโลหะ 8 8 16 16 6 6 1 1 34 34 65 65
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 12 12 84 84 56 56 30 30 2 2 68 68 252 252
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 1 1 10 10 13 13 4 4 26 26 55 55
รวมทั้งหมด 152 152 592 592 460 460 218 218 42 42 758 758 2,222 2,222