ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 152 152 592 592 460 460 218 218 42 42 758 758 2,222 2,222
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2 2 20 20 69 69 83 83 12 12 106 106 292 292
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 15 15 38 38 22 22 6 6 46 46 128 128
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 1 1 10 10 13 13 4 4 26 26 55 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 4 4 21 21 48 48 2 2 34 34 109 109
วิศวกรรมเครื่องกล 44 44 114 114 64 64 16 16 6 6 150 150 394 394
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 10 10 16 16 17 17 2 2 1 1 41 41 87 87
ปวส.ช่างยนต์ 5 5 18 18 21 21 1 1 40 40 85 85
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 29 29 80 80 26 26 13 13 5 5 69 69 222 222
วิศวกรรมไฟฟ้า 44 44 188 188 168 168 65 65 16 16 238 238 719 719
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 5 5 16 16 7 7 1 1 1 1 34 34 64 64
ปวส.ไฟฟ้า 14 14 9 9 10 10 6 6 38 38 77 77
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 4 4 14 14 4 4 2 2 1 1 34 34 59 59
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 13 13 56 56 72 72 32 32 4 4 69 69 246 246
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 16 16 50 50 30 30 11 11 2 2 63 63 172 172
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 6 6 38 38 46 46 9 9 2 2 101 101
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 39 39 156 156 83 83 17 17 4 4 122 122 421 421
ปวส.ช่างก่อสร้าง 13 13 29 29 7 7 2 2 1 1 47 47 99 99
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 26 26 127 127 76 76 15 15 3 3 75 75 322 322
วิศวกรรมอุตสาหการ 23 23 114 114 76 76 37 37 4 4 142 142 396 396
ปวส.ช่างโลหะ 8 8 16 16 6 6 1 1 34 34 65 65
ปวส.ช่างกลโรงงาน 3 3 14 14 14 14 6 6 2 2 40 40 79 79
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 12 12 84 84 56 56 30 30 2 2 68 68 252 252
รวมทั้งหมด 152 152 592 592 460 460 218 218 42 42 758 758 2,222 2,222