ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 10 21 31 32 121 153 28 131 159 24 90 114 8 44 52 25 154 179 127 561 688
บริหารธุรกิจ 10 17 27 32 73 105 28 69 97 24 35 59 8 6 14 25 64 89 127 264 391
บธ.บ.การจัดการ 13 13 60 60 58 58 22 22 5 5 44 44 202 202
บธ.บ.การตลาด 4 4 13 13 11 11 13 13 1 1 20 20 62 62
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 10 10 32 32 28 28 24 24 8 8 25 25 127 127
บัญชี 4 4 40 40 49 49 35 35 22 22 77 77 227 227
บช.บ.การบัญชี 4 4 40 40 49 49 35 35 22 22 77 77 227 227
ศิลปศาสตร์ 8 8 13 13 20 20 16 16 13 13 70 70
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 8 8 13 13 20 20 16 16 13 13 70 70
รวมทั้งหมด 10 21 31 32 121 153 28 131 159 24 90 114 8 44 52 25 154 179 127 561 688