ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 2 2 27 27 69 69 72 72 23 23 52 52 245 245
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 7 7 48 48 71 71 21 21 20 20 167 167
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 17 17 27 27 9 9 11 11 67 67
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 7 7 23 23 7 7 1 1 39 39
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 3 3 24 24 21 21 5 5 8 8 61 61
วิศวกรรมเครื่องกล 2 2 20 20 21 21 1 1 2 2 32 32 78 78
ปวส.ช่างยนต์ 2 2 20 20 21 21 1 1 2 2 32 32 78 78
รวมทั้งหมด 2 2 27 27 69 69 72 72 23 23 52 52 245 245