ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 335 335 1,237 1,237 1,029 1,029 460 460 99 99 974 974 4,134 4,134
วิศวกรรมเครื่องกล 97 97 278 278 222 222 109 109 20 20 193 193 919 919
ปวส.ช่างยนต์ 13 13 17 17 9 9 5 5 32 32 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 13 13 39 39 32 32 13 13 26 26 123 123
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 15 15 38 38 15 15 8 8 29 29 105 105
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 5 5 1 1 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 39 39 134 134 128 128 69 69 15 15 103 103 488 488
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 17 17 45 45 37 37 6 6 105 105
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 8 8 5 5 3 3 16 16
วิศวกรรมไฟฟ้า 129 129 494 494 406 406 162 162 42 42 392 392 1,625 1,625
ปวส.ไฟฟ้า 2 2 9 9 11 11 12 12 2 2 33 33 69 69
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 3 3 14 14 3 3 1 1 21 21
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 16 16 24 24 23 23 11 11 7 7 98 98 179 179
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 5 5 24 24 22 22 5 5 1 1 57 57
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 37 37 148 148 112 112 23 23 2 2 95 95 417 417
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 16 16 103 103 116 116 66 66 14 14 114 114 429 429
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 31 31 102 102 63 63 29 29 5 5 230 230
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 19 19 70 70 56 56 15 15 1 1 46 46 207 207
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 10 10 6 6 16 16
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 46 46 190 190 175 175 74 74 18 18 127 127 630 630
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 33 33 53 53 34 34 5 5 28 28 153 153
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 5 5 32 32 41 41 11 11 32 32 121 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 41 41 125 125 81 81 29 29 13 13 67 67 356 356
วิศวกรรมอุตสาหการ 63 63 275 275 226 226 115 115 19 19 262 262 960 960
ปวส.ช่างกลโรงงาน 7 7 11 11 11 11 2 2 25 25 56 56
ปวส.ช่างโลหะ 5 5 17 17 5 5 5 5 16 16 48 48
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 6 6 15 15 20 20 1 1 14 14 56 56
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 25 25 108 108 51 51 6 6 74 74 264 264
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 29 29 83 83 87 87 50 50 13 13 105 105 367 367
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 2 2 25 25 21 21 16 16 1 1 28 28 93 93
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 2 2 29 29 36 36 7 7 2 2 76 76
รวมทั้งหมด 335 335 1,237 1,237 1,029 1,029 460 460 99 99 974 974 4,134 4,134