ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 335 335 1,237 1,237 1,029 1,029 460 460 99 99 974 974 4,134 4,134
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 21 21 128 128 130 130 65 65 7 7 102 102 453 453
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 33 33 53 53 34 34 5 5 28 28 153 153
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 19 19 70 70 56 56 15 15 1 1 46 46 207 207
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 2 2 25 25 21 21 16 16 1 1 28 28 93 93
วิศวกรรมเครื่องกล 97 97 278 278 222 222 109 109 20 20 193 193 919 919
ปวส.ช่างยนต์ 13 13 17 17 9 9 5 5 32 32 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 5 5 1 1 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 13 13 39 39 32 32 13 13 26 26 123 123
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 39 39 134 134 128 128 69 69 15 15 103 103 488 488
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 17 17 45 45 37 37 6 6 105 105
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 15 15 38 38 15 15 8 8 29 29 105 105
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 8 8 5 5 3 3 16 16
วิศวกรรมไฟฟ้า 110 110 424 424 350 350 147 147 41 41 346 346 1,418 1,418
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 3 3 14 14 3 3 1 1 21 21
ปวส.ไฟฟ้า 2 2 9 9 11 11 12 12 2 2 33 33 69 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 16 16 24 24 23 23 11 11 7 7 98 98 179 179
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 16 16 103 103 116 116 66 66 14 14 114 114 429 429
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 37 37 148 148 112 112 23 23 2 2 95 95 417 417
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 5 5 24 24 22 22 5 5 1 1 57 57
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 31 31 102 102 63 63 29 29 5 5 230 230
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 10 10 6 6 16 16
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 46 46 157 157 122 122 40 40 13 13 99 99 477 477
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 5 5 32 32 41 41 11 11 32 32 121 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 41 41 125 125 81 81 29 29 13 13 67 67 356 356
วิศวกรรมอุตสาหการ 61 61 250 250 205 205 99 99 18 18 234 234 867 867
ปวส.ช่างโลหะ 5 5 17 17 5 5 5 5 16 16 48 48
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 6 6 15 15 20 20 1 1 14 14 56 56
ปวส.ช่างกลโรงงาน 7 7 11 11 11 11 2 2 25 25 56 56
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 29 29 83 83 87 87 50 50 13 13 105 105 367 367
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 2 2 29 29 36 36 7 7 2 2 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 25 25 108 108 51 51 6 6 74 74 264 264
รวมทั้งหมด 335 335 1,237 1,237 1,029 1,029 460 460 99 99 974 974 4,134 4,134