ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2559 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 62 10 72 314 66 380 382 121 503 320 81 401 83 12 95 302 86 388 1,463 376 1,839
การออกแบบ 32 32 147 147 153 153 150 150 55 55 143 143 680 680
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 18 18 65 65 56 56 54 54 30 30 37 37 260 260
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 2 2 26 26 49 49 64 64 17 17 42 42 200 200
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 12 12 56 56 48 48 32 32 8 8 58 58 214 214
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 6 6 6 6
เทคโนโลยีศิลป์ 13 13 81 81 77 77 34 34 5 5 74 74 284 284
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 7 7 61 61 46 46 23 23 4 4 55 55 196 196
ทล.บ.เซรามิก 6 6 20 20 31 31 11 11 1 1 19 19 88 88
ศิลปกรรม 10 10 66 66 121 121 81 81 12 12 86 86 376 376
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 10 10 66 66 121 121 81 81 12 12 86 86 376 376
สถาปัตยกรรม 17 17 86 86 152 152 136 136 23 23 85 85 499 499
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 1 1 10 10 8 8 19 19
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 5 5 26 26 54 54 52 52 10 10 35 35 182 182
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 11 11 50 50 90 90 84 84 13 13 50 50 298 298
รวมทั้งหมด 62 10 72 314 66 380 382 121 503 320 81 401 83 12 95 302 86 388 1,463 376 1,839