ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 4 49 53 31 137 168 34 236 270 25 216 241 9 68 77 60 496 556 163 1,202 1,365
บริหารธุรกิจ 4 38 42 31 92 123 34 125 159 25 86 111 9 16 25 60 274 334 163 631 794
ปวส.การจัดการ 15 15 16 16 8 8 9 9 41 41 89 89
ปวส.การตลาด 2 2 6 6 9 9 2 2 1 1 28 28 48 48
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 4 8 8 5 5 3 3 2 2 11 11 33 33
บธ.บ.การจัดการ 13 13 46 46 70 70 45 45 8 8 126 126 308 308
บธ.บ.การตลาด 4 4 16 16 33 33 27 27 5 5 68 68 153 153
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 4 4 31 31 34 34 25 25 9 9 60 60 163 163
บัญชี 5 5 24 24 72 72 82 82 40 40 180 180 403 403
ปวส.การบัญชี 1 1 7 7 7 7 8 8 2 2 23 23 48 48
บช.บ.การบัญชี 4 4 17 17 65 65 74 74 38 38 157 157 355 355
ศิลปศาสตร์ 6 6 21 21 39 39 48 48 12 12 42 42 168 168
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 3 3 11 11 21 21 34 34 6 6 31 31 106 106
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 3 3 10 10 18 18 14 14 6 6 11 11 62 62
รวมทั้งหมด 4 49 53 31 137 168 34 236 270 25 216 241 9 68 77 60 496 556 163 1,202 1,365