ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 24 110 134 59 340 399 70 316 386 60 208 268 21 112 133 234 1,086 1,320
บริหารธุรกิจ 24 61 85 59 171 230 70 132 202 60 57 117 21 24 45 234 445 679
ปวส.การจัดการ 1 1 13 13 15 15 6 6 1 1 36 36
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 3 31 31 16 16 6 6 1 1 57 57
บธ.บ.การจัดการ 35 35 69 69 72 72 29 29 17 17 222 222
บธ.บ.การตลาด 22 22 58 58 29 29 16 16 5 5 130 130
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 24 24 59 59 70 70 60 60 21 21 234 234
บัญชี 27 27 112 112 124 124 96 96 59 59 418 418
ปวส.การบัญชี 2 2 11 11 7 7 5 5 10 10 35 35
บช.บ.การบัญชี 25 25 101 101 117 117 91 91 49 49 383 383
ศิลปศาสตร์ 22 22 57 57 60 60 55 55 29 29 223 223
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 11 11 19 19 28 28 22 22 9 9 89 89
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 11 11 38 38 32 32 33 33 20 20 134 134
รวมทั้งหมด 24 110 134 59 340 399 70 316 386 60 208 268 21 112 133 234 1,086 1,320