ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 31 31 147 147 127 127 41 41 12 12 358 358
วิศวกรรมเครื่องกล 10 10 52 52 45 45 10 10 3 3 120 120
ปวส.ช่างกลเกษตร 4 4 6 6 10 10
ปวส.ช่างยนต์ 7 7 13 13 12 12 4 4 2 2 38 38
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 3 3 35 35 27 27 6 6 1 1 72 72
วิศวกรรมไฟฟ้า 9 9 47 47 44 44 19 19 6 6 125 125
ปวส.ไฟฟ้า 5 5 15 15 17 17 6 6 2 2 45 45
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 4 4 32 32 27 27 13 13 4 4 80 80
วิศวกรรมอุตสาหการ 12 12 48 48 38 38 12 12 3 3 113 113
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 6 6 7 7 4 4 4 4 21 21
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 6 6 41 41 34 34 8 8 3 3 92 92
รวมทั้งหมด 31 31 147 147 127 127 41 41 12 12 358 358