ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 27 27 148 148 128 128 42 42 11 11 356 356
วิศวกรรมเครื่องกล 9 9 52 52 46 46 11 11 2 2 120 120
ปวส.ช่างยนต์ 5 5 13 13 13 13 5 5 1 1 37 37
ปวส.ช่างกลเกษตร 4 4 6 6 10 10
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 4 4 35 35 27 27 6 6 1 1 73 73
วิศวกรรมไฟฟ้า 9 9 47 47 44 44 19 19 6 6 125 125
ปวส.ไฟฟ้า 5 5 15 15 17 17 6 6 2 2 45 45
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 4 4 32 32 27 27 13 13 4 4 80 80
วิศวกรรมอุตสาหการ 9 9 49 49 38 38 12 12 3 3 111 111
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 3 3 7 7 4 4 4 4 18 18
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 6 6 42 42 34 34 8 8 3 3 93 93
รวมทั้งหมด 27 27 148 148 128 128 42 42 11 11 356 356