ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 11 11 29 29 81 81 99 99 23 23 1 1 244 244
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 7 7 50 50 86 86 22 22 1 1 166 166
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 5 19 19 34 34 9 9 67 67
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 7 7 24 24 7 7 1 1 40 40
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 1 1 24 24 28 28 6 6 59 59
วิศวกรรมเครื่องกล 11 11 22 22 31 31 13 13 1 1 78 78
ปวส.ช่างยนต์ 11 11 22 22 31 31 13 13 1 1 78 78
รวมทั้งหมด 11 11 29 29 81 81 99 99 23 23 1 1 244 244