ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ รวม วิทย์ สังคม รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 100 25 125 363 81 444 483 145 628 399 106 505 96 19 115 2 2 1,443 376 1,819
การออกแบบ 60 60 166 166 198 198 179 179 62 6 68 665 6 671
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 26 26 71 71 72 72 54 54 36 36 259 259
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 10 10 33 33 54 54 79 79 17 17 193 193
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 24 24 62 62 72 72 46 46 9 9 213 213
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 6 6 6 6
เทคโนโลยีศิลป์ 24 24 104 104 98 98 44 44 5 5 2 2 277 277
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 19 19 77 77 63 63 30 30 4 4 2 2 195 195
ทล.บ.เซรามิก 5 5 27 27 35 35 14 14 1 1 82 82
ศิลปกรรม 25 25 81 81 145 145 106 106 13 13 370 370
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 25 25 81 81 145 145 106 106 13 13 370 370
สถาปัตยกรรม 16 16 93 93 187 187 176 176 29 29 501 501
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 2 2 10 10 9 9 21 21
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 5 5 30 30 65 65 67 67 15 15 182 182
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 9 9 53 53 113 113 109 109 14 14 298 298
รวมทั้งหมด 100 25 125 363 81 444 483 145 628 399 106 505 96 19 115 2 2 1,443 376 1,819