ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 236 236 742 742 504 504 239 239 47 47 842 842 2,610 2,610
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 7 7 38 38 91 91 96 96 16 16 101 101 349 349
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 5 22 22 49 49 26 26 6 6 43 43 151 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 2 2 6 6 15 15 19 19 7 7 16 16 65 65
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 10 10 27 27 51 51 3 3 42 42 133 133
วิศวกรรมเครื่องกล 36 36 189 189 56 56 24 24 8 8 138 138 451 451
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 10 10 34 34 6 6 7 7 34 34 91 91
ปวส.ช่างยนต์ 5 5 28 28 11 11 1 1 1 1 40 40 86 86
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 21 21 127 127 39 39 16 16 7 7 64 64 274 274
วิศวกรรมไฟฟ้า 77 77 204 204 193 193 60 60 18 18 334 334 886 886
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 14 14 26 26 3 3 1 1 35 35 79 79
ปวส.ไฟฟ้า 2 2 12 12 11 11 13 13 5 5 65 65 108 108
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 6 6 15 15 8 8 2 2 1 1 33 33 65 65
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 10 10 65 65 99 99 30 30 8 8 103 103 315 315
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 39 39 54 54 37 37 13 13 1 1 51 51 195 195
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 6 6 32 32 35 35 2 2 2 2 47 47 124 124
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 64 64 185 185 69 69 23 23 153 153 494 494
ปวส.ช่างก่อสร้าง 23 23 36 36 5 5 2 2 77 77 143 143
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 41 41 149 149 64 64 21 21 76 76 351 351
วิศวกรรมอุตสาหการ 52 52 126 126 95 95 36 36 5 5 116 116 430 430
ปวส.ช่างโลหะ 18 18 16 16 8 8 2 2 23 23 67 67
ปวส.ช่างกลโรงงาน 9 9 21 21 8 8 2 2 2 2 37 37 79 79
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 25 25 89 89 79 79 32 32 3 3 56 56 284 284
รวมทั้งหมด 236 236 742 742 504 504 239 239 47 47 842 842 2,610 2,610