ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 59 59 237 237 248 248 157 157 44 44 155 155 900 900
พืชศาสตร์ 12 12 69 69 58 58 41 41 15 15 44 44 239 239
ปวส.พืชศาสตร์ 4 4 11 11 6 6 5 5 2 2 9 9 37 37
วท.บ.พืชศาสตร์ 8 8 58 58 52 52 36 36 13 13 35 35 202 202
วิทยาศาสตร์ 2 2 20 20 14 14 12 12 6 6 8 8 62 62
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2 20 20 14 14 12 12 6 6 8 8 62 62
สัตวศาสตร์และประมง 19 19 92 92 102 102 69 69 15 15 68 68 365 365
ปวส.ประมง 5 5 10 10 4 4 5 5 5 5 29 29
ปวส.สัตวศาสตร์ 11 11 8 8 14 14 4 4 1 1 22 22 60 60
วท.บ.ประมง 1 1 26 26 23 23 13 13 1 1 9 9 73 73
วท.บ.สัตวศาสตร์ 2 2 48 48 61 61 47 47 13 13 32 32 203 203
อุตสาหกรรมเกษตร 26 26 56 56 74 74 35 35 8 8 35 35 234 234
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2 4 4
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 13 13 10 10 19 19 10 10 10 10 62 62
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 8 8 29 29 33 33 16 16 2 2 14 14 102 102
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5 5 15 15 20 20 8 8 5 5 11 11 64 64
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1 2 2
รวมทั้งหมด 59 59 237 237 248 248 157 157 44 44 155 155 900 900