ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 291 291 1,359 1,359 1,355 1,355 543 543 145 145 1,097 1,097 4,790 4,790
วิศวกรรมเครื่องกล 63 63 334 334 299 299 134 134 28 28 177 177 1,035 1,035
ปวส.ช่างยนต์ 6 6 27 27 14 14 4 4 32 32 83 83
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 11 11 45 45 44 44 14 14 1 1 33 33 148 148
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 14 14 46 46 22 22 12 12 3 3 36 36 133 133
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 5 5 1 1 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 32 32 164 164 167 167 87 87 19 19 73 73 542 542
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 47 47 51 51 7 7 105 105
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 10 10 5 5 3 3 18 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 94 94 496 496 556 556 207 207 76 76 442 442 1,871 1,871
ปวส.ไฟฟ้า 2 2 7 7 11 11 11 11 7 7 35 35 73 73
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 4 4 27 27 36 36 21 21 3 3 98 98 189 189
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 22 22 27 27 5 5 1 1 55 55
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 41 41 165 165 157 157 33 33 2 2 67 67 465 465
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 17 17 95 95 167 167 96 96 39 39 142 142 556 556
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 11 11 101 101 79 79 24 24 3 3 218 218
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 1 1 1 2 2
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 34 34 34 34
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 62 62 62 62
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 19 19 78 78 78 78 13 13 1 1 189 189
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 20 20 4 4 28 28
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 39 39 235 235 206 206 78 78 24 24 151 151 733 733
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 4 4 33 33 52 52 30 30 2 2 31 31 152 152
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 5 5 42 42 51 51 11 11 6 6 35 35 150 150
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 30 30 160 160 103 103 37 37 16 16 85 85 431 431
วิศวกรรมอุตสาหการ 95 95 294 294 294 294 124 124 17 17 327 327 1,151 1,151
ปวส.ช่างกลโรงงาน 8 8 10 10 5 5 3 3 15 15 41 41
ปวส.ช่างโลหะ 6 6 13 13 9 9 6 6 34 34
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 3 3 4 4 5 5 2 2 53 53 67 67
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 29 29 131 131 73 73 17 17 65 65 315 315
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 55 55 101 101 109 109 66 66 11 11 156 156 498 498
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 23 23 39 39 19 19 1 1 38 38 121 121
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 14 14 49 49 9 9 2 2 75 75
รวมทั้งหมด 291 291 1,359 1,359 1,355 1,355 543 543 145 145 1,097 1,097 4,790 4,790