ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 291 291 1,359 1,359 1,355 1,355 543 543 145 145 1,097 1,097 4,790 4,790
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 24 24 135 135 170 170 62 62 4 4 131 131 526 526
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 4 4 33 33 52 52 30 30 2 2 31 31 152 152
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 19 19 78 78 78 78 13 13 1 1 189 189
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 62 62 62 62
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 1 1 1 2 2
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 23 23 39 39 19 19 1 1 38 38 121 121
วิศวกรรมเครื่องกล 63 63 334 334 299 299 134 134 28 28 177 177 1,035 1,035
ปวส.ช่างยนต์ 6 6 27 27 14 14 4 4 32 32 83 83
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 5 5 1 1 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 11 11 45 45 44 44 14 14 1 1 33 33 148 148
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 32 32 164 164 167 167 87 87 19 19 73 73 542 542
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 47 47 51 51 7 7 105 105
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 14 14 46 46 22 22 12 12 3 3 36 36 133 133
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 10 10 5 5 3 3 18 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 75 75 417 417 477 477 194 194 75 75 380 380 1,618 1,618
ปวส.ไฟฟ้า 2 2 7 7 11 11 11 11 7 7 35 35 73 73
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 4 4 27 27 36 36 21 21 3 3 98 98 189 189
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 17 17 95 95 167 167 96 96 39 39 142 142 556 556
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 41 41 165 165 157 157 33 33 2 2 67 67 465 465
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 22 22 27 27 5 5 1 1 55 55
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 11 11 101 101 79 79 24 24 3 3 218 218
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 34 34 34 34
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 20 20 4 4 28 28
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 35 35 202 202 154 154 48 48 22 22 120 120 581 581
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 5 5 42 42 51 51 11 11 6 6 35 35 150 150
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 30 30 160 160 103 103 37 37 16 16 85 85 431 431
วิศวกรรมอุตสาหการ 94 94 271 271 255 255 105 105 16 16 289 289 1,030 1,030
ปวส.ช่างโลหะ 6 6 13 13 9 9 6 6 34 34
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 3 3 4 4 5 5 2 2 53 53 67 67
ปวส.ช่างกลโรงงาน 8 8 10 10 5 5 3 3 15 15 41 41
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 55 55 101 101 109 109 66 66 11 11 156 156 498 498
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 14 14 49 49 9 9 2 2 75 75
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 29 29 131 131 73 73 17 17 65 65 315 315
รวมทั้งหมด 291 291 1,359 1,359 1,355 1,355 543 543 145 145 1,097 1,097 4,790 4,790